Tietosuojaseloste

Tämä on Puheterapia Liisa Saksan rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tietosuojaseloste on laadittu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti. Laadittu 20.1.2023.

1. Rekisterin nimi

Puheterapia Liisa Saksan asiakas ja potilastietorekisteri

2. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Liisa Saksa
Englantilaisaukio 10 A 59, 00580 Helsinki
p. 044 9695 785
liisa.saksa (at) puheterapeuttihelsinki.fi
Y-tunnus: 3099666-2

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Puheterapia-asiakkaan hoidon järjestäminen, suunnittelu sekä toteutus ja puheterapiapalveluiden laskuttaminen. Puheterapeutti voi käsitellä asiakkaan henkilötietoja asiakassuhteen muodostaman oikeutetun edun perusteella. 

4. Rekisterin tietosisältö

 • Asiakkaan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Alaikäisen asiakkaan huoltajien nimet ja yhteystiedot
 • Terapian toteuttamisen ja suunnittelun kannalta välttämättömät tai tarpeelliset tutkimus- ja hoitotiedot sekä kuntoutussuunnitelmat
 • Puheterapiasitoumuksessa- ja suunnitelmassa yksilöidyt tiedot, terapiamuistiinpanot, harjoitteluohjeet, valokuvat, äänitteet, videot
 • Kuntoutuspäätökset ja maksusitoumustiedot
 • Asiakaspalautteet
 • Yhteistyökumppaneiden antamat tiedot (esim. VASU-lomakkeet)
 • Terapiakäyntikerrat, niiden päivämäärät ja toteutumispaikat

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä (EU:n tietosuoja-asetukset 2016/679, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13§, 785/1992). Puheterapeuttia sitoo salassapitovelvollisuus eikä rekisterin tietoja yhdistetä muihin rekistereihin.

5. Rekisterin tiedotustavat

Asiakasta ja/tai alaikäisen asiakkaan huoltajaa informoidaan Puheterapia Liisa Saksan tietosuojaselosteesta puheterapiasitoumusta laadittaessa. Tietosuojaseloste on nähtävillä Puheterapia Liisa Saksan www-sivulla osoitteessa https://puheterapeuttihelsinki.fi/

6. Henkilötietojen säilytysajat

Dokumenttien säilytysaika on Sosiaali-ja terveysministeriön potilasasiakirja-asetuksen (298/2009) mukainen. Pääsääntöisesti tietoja säilytetään 12 vuotta kuolemasta tai ellei siitä ole tietoa, niin 120 vuotta syntymästä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Asiakkaan ilmoittamat tiedot
 • Alaikäisen asiakkaan huoltajan ilmoittamat tiedot
 • Asiakkaan suostumuksella asiakkaan omaisilta, KELA:lta sekä lähettäviltä/hoitavilta tahoilta saadut tiedot
 • Tutkimuksen ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Potilastiedot ovat salassapidettäviä. Tietoja käsitellään vain hoitosuhteeseen liittyvinä. Tietoja luovutetaan vain lakiin perustuen (Potilaslaki 785/1992/13§, muut 653/2000) tai asiakkaan tai alaikäisen asiakkaan huoltajan luvalla tehtyä terapiasitoumusta ja -suunnitelmaa noudattaen.

 • Tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan tai hänen huoltajiensa antamalla kirjallisella luvalla:  kuntoutusjakson päättyessä terapiapalaute palvelun tilaajalle (esim. Kela, kunnat, erikoissairaanhoito), lausunnot asiakkaille tai heidän omaisille/vanhemmille kuntoutusjakson päättyessä
 • Jatkohoitotilanteessa tietoja voidaan luovuttaa potilasasiakirjoihin merkityllä suostumuksella asiakkaan yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle/ammattihenkilölle
 • Asiakkaan kirjallisella suostumuksella tai nimenomaisen lakisäännöksen perusteella tietoja voidaan luovuttaa vakuutusyhtiölle

Terveystiedot arkistoidaan Kelan ylläpitämään Kanta-palveluiden Potilastiedon arkistoon Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007, asiakastietolaki) perusteella. (Lisätietoa www.kanta.fi.)  Tietoja ei luovuteta EU-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri on sähköinen tietoturvallinen Diarium potilatietojärjestelmä. Asiakastietoihin ja dokumentteihin on pääsy vain rekisterinpitäjällä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Terveydenhuollon asiakkaan tiedot siirtyvät rekisterinpitäjältä toiselle asiakkaan nimenomaisesti antaman erillisen suostumuksen perusteella (potilastietojen arkistossa merkintä). Tietosuoja-asetuksen artikla 7 perusteella asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus ja tehdä valitus viranomaiselle. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot sekä vaatia niissä olevien virheiden korjaaminen (Tietosuoja-asetuksen artiklat 15-22). Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä pitää perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava mahdollisista tietoturvaloukkauksista viivytyksettä rekisteröidylle. Tietoturvaloukkauksesta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle viivytyksettä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa tietoturvaloukkauksen ilmitulosta.